Privacybeleid en WGBO - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

Privacybeleid en WGBO

Praktische informatie

 

 


 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
&
Privacybeleid
Voor het goede verloop van een therapieproces is het van belang om een cliëntendossier bij te houden. Naast informatie die voor dit proces van belang is, moeten therapeuten zich ook houden aan een aantal wettelijke verordeningen.
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening.
In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.


De volgende zaken spelen hierbij een rol:
 • Geheimhouding en privacy van de gegevens.
 • Verplichting om dossiers 15 jaar (vanaf 2020 20 jaar) te bewaren.
 • Werken met een behandelovereenkomst.
 • Verstrekken van informatie (b.v. aan huisarts) mag alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Rechten en plichten voor cliënt:
 • Recht op inzage, correctie en of verwijdering van de beschikbaar gestelde gegevens.
 • Recht om een klacht in te dienen.
 • Verplichting om alle relevante informatie aan de hulpverlener te verstrekken.

Privacy op de nota’s
Op de nota’s die bij de zorgverzekeraars kunnen worden ingediend staan alleen die gegevens vermeld die door de verzekeraar wordt gevraagd:
 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Aard van het consult, bijvoorbeeld *Overige psychosociale therapie*
 • Kosten van het consult
 • Deze nota’s worden aan de cliënt zelf verstrekt

De vaak kwetsbare persoonlijke medische/psychologische gegevens worden in mijn praktijk met de grootst mogelijke zorg beschermd.
Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
Algemene Verordening GegevensbeschermingVanaf mei 2018 geldt in de hele EU een nieuwe Data- en privacywetgeving:
General Data Protection Regulation (GDPR).
In Nederland is hij bekend als: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst.
De praktijk van Truus-Krüger-Jansen, gevestigd in 6373 TP Landgraaf aan de
Burgemeester Custerslaan 37 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk voor energetische psychosociale therapie
Burgemeester Custerslaan 37
6373 TP Landgraaf
045 5330913
truus.krueger.jansen@home.nl
De praktijk van Truus-Krüger-Jansen verwerkt de persoonsgegevens omdat gebruik gemaakt wordt van de diensten van de praktijk en/of omdat deze zelf aan de praktijk verstrekt werden. Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Persoonsgegevens die worden verwerkt in een behandelovereenkomst en/of sessieverslaglegging
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Geboortejaren van eventuele kinderen
 • Beroep
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Eventuele toestemmingsverklaring om contact op te nemen met huisarts
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld in de behandelovereenkomst,
    correspondentie en telefonisch

In de praktijk kunnen de volgende gevoelige en/of bijzondere gegevens worden verwerkt:
 • Gezondheidsklachten fysiek en/of emotioneel
 • Andere behandelaars medisch/psychologisch/complementair
 • Eerder geraadpleegde behandelaars
 • Doel/eventuele resultaten van de behandeling
 • Eventuele diagnosen
 • Gebruik van medicatie/doel van de medicatie
 • Sessieverslaglegging
 • E-mailuitwisseling en/of briefverkeer

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt.
 • De praktijk van Truus Krüger-Jansen verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
 • De behandeling
 • Het opmaken van consultrekeningen
 • Het afhandelen van betalingen
 • Kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • De praktijk van Truus Krüger-Jansen verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijk verplichting aan ten grondslag ligt, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming.
De praktijk van Truus Krüger-Jansen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een verwerkingspartner van de praktijk van Truus Krüger-Jansen) tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard.
De praktijk van Truus Krüger-Jansen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De praktijk hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor belastingdienst gerelateerde persoonsgegevens en 15 jaar (vanaf 2020 20 jaar) voor het cliëntendossier (volgens de WGBO-richtlijn).

Delen van persoonsgegevens met derden.
De praktijk van Truus Krüger -Jansen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
De praktijk van Truus Krüger -Jansen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
De cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de praktijk van Truus Krüger-Jansen en heeft de cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij de praktijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de praktijk van de cliënt beschikt in een computerbestand naar cliënt of een ander, door cliënt genoemde organisatie, te sturen. Cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar truus.krueger.jansen@home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door cliënt zelf is gedaan, wordt de cliënt gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Beveiliging van de persoonsgegevens.
De praktijk van Truus Krüger-Jansen neemt de bescherming van de clientgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • De papieren cliëntendossiers worden in een aparte ruimte en in een afgesloten kast bewaard. Als ZZP-er heeft alleen Truus Krüger-Jansen toegang tot deze dossiers.
 • Met collega’s, of in supervisie/intervisiegroepen kan de casuïstiek uit de praktijk worden besproken. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar.
 • Digitale informatie zoals rekeningen en uitwerkingen van scangegevens worden beveiligd door een wachtwoord.
 • Doordat regelmatig de laatste updateversie van de software geïnstalleerd wordt, wordt zorggedragen voor een optimale beveiliging van de software.
Als de client de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Verwerkingspartners.
Het is onvermijdelijk dat verwerkingspartners (zeer beperkte) toegang hebben tot cliëntgegevens. Hierbij moet gedacht worden aan de boekhouder die de financiële administratie verzorgd en aan de partner en 2 zoons van Truus Krüger-Jansen die de digitale bestanden en website beheren. Met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de gegevens en dat zij op geen enkele wijze voor eigen doeleinden gebruik mogen maken van deze gegevens of deze aan derden mogen verstrekken.

Omgang met datalekken.
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. De praktijk van Truus Krüger-Jansen hoeft een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dit is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor de therapeut niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en er geen controle is over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen). De praktijk van Truus Krüger-Jansen hoeft de betrokkenen (de cliënten van wie gegevens werden verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. Er zijn afspraken gemaakt met de verwerkingspartners dat tijdig informatie uitgewisseld wordt als zij een datalek hebben geconstateerd.

Informeren van cliënt over de privacy maatregelen.
De praktijk van Truus Krüger-Jansen informeert de cliënten tijdens de intake over de dossierplicht en privacy maatregelen en in de praktijkruimte is een duidelijk zichtbare verwijzing opgehangen.

Bezoekers website
De website en/of dienst van de praktijk van Truus Krüger-Jansen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Tot slot.
Als er vragen zijn over het privacybeleid van de praktijk van Truus Krüger-Jansen neem dan gerust contact met me op. Omdat mijn praktijk een eenmanszaak is ben ik de wettelijke vertegenwoordiger.

Terug naar de inhoud