Behandelafspraken - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

Behandelafspraken

Praktische informatie


Afspraken, praktische informatie over de werkwijze en betalingsvoorwaarden zoals die in de behandelingsovereenkomst zijn vastgelegd

 1. De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging het NVPA die vermeld staan in de beroepscode, het beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van het *NVPA*.
 2. De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de privacywetgeving *AVG* en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst *WGBO*.
 3. De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 4. De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling.
  Gedurende de intake of tijdens de eerste consultafspraak is de cliënt door de therapeut geïnformeerd over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode van de psychosociale therapie.
 5. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier die 15/20 jaar (vanaf 1-1-2020) door de therapeut bewaard moeten worden.
 6. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 7. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 8. Psychosociale therapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Deze therapievorm kan naast de reguliere gezondheidszorg functioneren en niet in plaats daarvan.
 9. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de psychosociale therapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 10. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 11. Een therapieafspraak dient bij verhindering 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 12. Bij niet-contante betaling behoort de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 13. Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
 14. Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden.
 15. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt
 16. Voor het treffen van maatregelen in overeenstemming met de artikelen 13, 14 en 15 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.
 17. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt op de *NVPA-website* onder het tabblad “voor cliënten” kennisnemen van de klachtenprocedure en instructies vinden wat te doen. Uiteraard kan de cliënt ook met het NVPA contact opnemen en de ontstane situatie in het kort bespreken. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.


                 
               
Terug naar de inhoud